Ustawa |  Jak dochodzić roszczeń   |  Honorarium   |  Umowa   |  Referencje   |  Forum   |  Kontakt

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowelizacja ustaliła nowe zasady dochodzenia roszczeń w związku z błędami medycznymi, który w ustawie nazywane są zdarzeniami medycznymi. Dzięki nowym rozwiązaniom poszkodowany pacjent lub spadkobiercy pacjenta który zmarł w wyniku leczenia szpitalnego mają możliwość dochodzenia roszczeń również w trybie administracyjnym.

W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną:
  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
    w wyniku czego doszło u pacjenta albo do:
  • zakażenia,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • śmierci.
Nowe zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia mają zastosowanie wyłącznie do zdarzenia medycznego, które powstało w szpitalach w rozumieniu nowo uchwalonych przepisów o działalności leczniczej.Copyright © ZdarzenieMedyczne.pl :: Wszelkie prawa zastrzeżone